Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Vallás

2008.02.12

Vallásos idézetek

       
Ha megfelelően olvassuk, a Biblia a legerősebb ateista erő, amelyet valaha kitaláltak.
     Isaac Asimov   

   
Egy zsarnoknak (tyranus) a szokásosnál nagyobb vallásos áhítatot kell mutatnia. Az alávetettek kevésbé aggódnak egy olyan uralkodó törvénytelenségei miatt, aki istenfélő és jámbor. Másrészt nem lépnek fel olyan könnyen ellene, mivel azt hiszik, hogy az istenek mellette állnak.
     Arisztotelész   

   
A múlt vallási üldözései olyan címszó alatt történtek, amit Isten parancsának mondottak.
     Susan Brownell Anthony   

   
Minden ember azt hiszi, Isten az ő oldalán áll. A gazdagok és a szegények tudják, hogy igen.
     Jean Anouilh   

   
Ahogy én látom, a keresztény hit kinyilatkoztatás. De vajon hogy történhetett, hogy tanmesék, történetek, legendák milliói úgy keveredtek össze a keresztény és a zsidó kinyilatkoztatással, hogy az a legvéresebb vallássá tette, amely valaha is létezett?
     John Adams   

       
A kereszténység a szabadság és a civilizáció ellensége. Az emberiséget rabláncra fűzte.
     Ferdinand August Bebel   

   
A Skeptical Inquirerben Stephen Jay Gould két magisztériumról, a tudományról és vallásról beszélt, amelyek nem vetekednek egymással és nem mondanak ellent egymásnak. A tudomány a saját területén az igazsággal foglalkozik, míg a vallás területe az etika.
     Paul Kurtz   

   
Az erkölcsi jóért folytatott küzdelemben az egyházi tanoknak fel kell adniuk az emberarcú Isten-képet. Ez azt is jelenti, hogy fel kell adniuk a remény és félelem ilyetén eredeztetését, ami a múltban óriási hatalmat adott a papok kezébe.
     Albert Einstein   

   
A vallás és a tudomány közötti ellentétek jelenlegi legfőbb forrása az emberarcú Istenről alkotott felfogásból ered.
     Albert Einstein   

   
A szervezett vallás az előző háború során elvesztett tekintélyéből visszaszerezhet valamennyit, ha arra szenteli magát, hogy követői energiáját és jóakaratát a növekvő szűklátókörűség ellen mozgósítja.
     Albert Einstein   

   
Nehezen találsz olyan komoly gondolkodású elmét, akinek ne lenne egyéni vallásos világképe. De ez a vallásosság különbözik a naiv emberétől. Az utóbbiak Isten gondoskodásából hasznot várnak, félnek haragjától; egy olyan érzés szublimálása ez, ami hasonlít az apa és gyerek közötti kapcsolathoz.
     Albert Einstein   

   
Én Spinoza Istenében hiszek, aki minden létező harmóniában megnyilvánul, és nem abban az Istenben, aki az emberek cselekedeteivel és végzetével törődik.
     Albert Einstein   

   
Nem tudok elképzelni egy személyes Istent, aki közvetlenül befolyásolná az egyének cselekedeteit... Vallásosságom a végtelenül felsőbbrendű szellem alázatos csodálata. E szellem a kis dolgokban nyilvánul meg, hogy megérthessük valóságát.
     Albert Einstein   

   
A természet minden igaz kutatója vallásos tiszteletet érez, mert nem tudja elképzelni, hogy ő az első, aki kigondolta a rendkívül törékeny szálakat, amelyek észleléséhez kötődnek.
     Albert Einstein   

   
A kereszténységben vadászösztön él mindazok iránt, akiket bármivel kétségbe lehet ejteni - az emberiségnek csak egy része hajlamos erre. A kereszténység a nyomukban van, állandóan leselkedik rájuk.
    Friedrich Nietzsche   

   
A test keresztény interpretátorai. - Bármi is származik a gyomorból, a belekből, a szívverésből, az idegekből, az epéből vagy az ondóból - a számunkra teljességgel ismeretlen gép minden rendellenességét, elerőtlenedését, túlzott ingerlékenységét, véletlenszerűségét - az olyan kereszténynek, mint Pascal, föltétlenül erkölcsi és vallási jelenségként kell felfognia, azzal a kérdéssel, hogy vajon Isten vagy ördög, jó vagy gonosz, üdvösség vagy kárhozat rejlik-e bennük! Ó, szerencsétlen interpretátor! Mennyire csűrnie-csavarnia kell rendszerét! Mennyire kell csűrnie-csavarnia önmagát, hogy igaza legyen!
     Friedrich Nietzsche   

   
A vallás csoportos őrület.
     Mikhail Aleksandrovich Bakunin   

   
Az emberek azért mennek a templomokba, amiért a kocsmákba: hogy elkábítsák magukat, hogy elfeledjék nyomorukat, hogy elfeledkezzenek pár percre magukról, szabadon, és boldogan.
     Mikhail Aleksandrovich Bakunin   

   
Minden vallás, isten, félisten próféta, messiás és szent az olyan emberek képzeletének és hiszékenységének terméke, akik még nincsenek birtokában intellektuális hatalmuknak.
     Mikhail Aleksandrovich Bakunin   

   
Annak, aki a kereszténységet vallja, mindig is egy nagy teher volt a gyűlölet, amellyel valószínűleg keresztény társai elárasztják, akik hamar megszimatolják, elítélik és megbüntetik a csalást, a képmutatást és a méltatlanságot azok közül, akik kinyilvánítják a hitüket. Rosszabb időkben a vita, hogy mi képzi a teljesen képzett keresztényt, gyakran hitvány veszekedésekhez vezetett, melyekben a vitázók kínozták, elégették, felakasztották egymást abban a meggyőződésben, hogy a kínzás, égetés, és felakasztás az, amit a kereszténynek tennie kell.
     Russell Wayne Baker   

       
A hit csak szervezett és irányított ostobaság.
     Aldous Huxley   

   
Ha a vallási mítosz nem létezik valamely kultúrában, akkor hamar kitalálják, s ez valóban így történt, több ezerszer a történelem során. Az efféle megkerülhetetlenség minden fajnál az ösztönös viselkedés jele.
     Edward O. Wilson   

   
Az Édenből való kiűzetés bosszúálló, asszonyos rosszindulat; az Ember bukása, ahogy a Bibliában elbeszélik, inkább Isten bukása.
     Cyril Vernon Connolly   

   
A vallás a tudást néha ellenségként, néha segítségként, de gyakran fogolyként, és még gyakrabban gyerekként kezelte.
     Charles Caleb Colton   

   
Isten: egy betegség, amelyben azt hisszük, hogy nem szenvedünk, mert senki nem hal meg miatta manapság.
     Emil M. Cioran   

   
Aki elkezdi a kereszténységet jobban szeretni az igazságnál, az később a saját szektáját vagy egyházát jobban fogja szeretni a kereszténységnél, és végül saját magát fogja mindennél jobban szeretni.
     Samuel Taylor Coleridge   

   
A vallásról nem tudok semmit - legalábbis az előnyeiről.
     George Gordon Noel Byron   

   
A keresztények abban a meggyőződésben égették egymást, hogy az Apostolok is úgy tették volna.
     George Gordon Noel Byron   

   
A iszlámnak és társaiknak a céljai homályosak. Felesleges mondanom, hogy mindenkinek, aki benne van, más a nézőpontja, és valamikor szükségképpen keresztre feszítik egymást.
     William Seward Burroughs   

   
Vallás: a Remény és Félelem testvére, amely kifejezi az ismeretlen természetével szembeni teljes érdektelenséget.
     Ambrose Gwinett Bierce   

   
Szentírás: szent vallásunk szent könyve, megkülönböztetve más vallások hibás és szentségtörő alapkönyveitől.
     Ambrose Gwinett Bierce   

   
Hit: bizonyíték nélküli meggyőződés valami olyanban, amit valaki olyan mondott, aki tudás nélkül beszél összefüggéstelen dolgokról.
     Ambrose Gwinett Bierce   

   
Ima: az Univerzum törvényeit arra kérni, hogy érvénytelenek legyenek egy kérelmező érdekében, aki bevallottan érdemtelen rá.
     Ambrose Gwinett Bierce   

   
A vallások olyan következtetések, melyekhez a természet semmilyen fő premisszát nem ad.
     Ambrose Gwinett Bierce   

   
Nincs nagyobb dögvész egy államban, mint a vallási buzgalom erkölcsösség nélkül.
     Jeremy Bentham   


Az az ember, aki elsajátította a törvény ismeretét, de nem tudja mi az: Istent szeretni, ahhoz a pénztároshoz hasonlít, akire rábízták a pénztár belső kulcsait, de a külsőket nem.
     Talmud   

   
Azért, ha éhezik a te ellenséged, adj ennie; ha szomjuhozik, adj innia; mert ha ezt míveled, eleven szenet gyűjtesz az ő fejére.
     Biblia   

   
Mert a kiket Isten Lelke vezérel, azok Istennek fiai.
     Biblia   

   
Az asszonynak monda: Felette igen megsokasítom viselősséged fájdalmait, fájdalommal szűlsz magzatokat; és epekedel a te férjed után, ő pedig uralkodik te rajtad.
     Biblia   

   
És monda Isten: Legyen világosság: és lőn világosság.
     Biblia   

   
A test lámpása a szem. Ha azért a te szemed tiszta, a te egész tested világos lesz.
     Biblia   

   
A ki tőled kér, adj néki; és a ki tőled kölcsön akar kérni, el ne fordulj attól.
     Biblia   

   
Boldogok, a kik sírnak: mert ők megvígasztaltatnak.
     Biblia   

   
Boldogok a lelki szegények: mert övék a mennyeknek országa.
     Biblia   

   
Erős várunk nekünk az Isten.
     Martin Luther   

   
Csak akkor hiszünk Istenben teljesen, ha újonnan megnyilatkozik nekünk. S akkor nyilatkozik meg nekünk újonnan, ha teljes lelkünkkel keressük.
     Lev Tolsztoj   


Meggyőződésem, hogy a Bibliát egyre szebbnek találjuk, mentől jobban megértjük, azaz mentől jobban belátjuk és meglátjuk, hogy minden szavának, amelyet általánosan fogunk föl és különösen magunkra alkalmazunk, hely és kor szerint sajátos, közvetlenül egyéni vonatkozása volt.
    Johann Wolfgang von Goethe   

   
A csoda a hit legkedvesebb gyermeke.
     Johann Wolfgang von Goethe   

   
Csodatévő a szeretet, amely az imában födi föl magát.
     Johann Wolfgang von Goethe   

   
Nem beszélgethetsz délután öttől fél hatig Istennel, ha éjjel és napközben úgy éltél, mint egy disznó.
     Márai Sándor   

   
Élt egy ember
és keresztre feszítették.

Mindenki elfordult tőle
de hajnalonként
halott jobbkarján
egy sárga rigó
fütyörészett
messzehangzón.
        Kassák Lajos   

   
A vallás nekem nem istenlátás, hanem üdvösségügy. Nincs köze az elhivéshez és a hitvalláshoz; a világképtől megtisztított religio minél erősebb, annál némább.
     Németh László   

   
Erdőt, hegyet, tengert, folyót,
kék cinkét, csecsemőt, ha láttam,
lelkem csak azt mondogatta:
milyen szép az Isten!
     Zelk Zoltán   

   
Isten rajtad: végtelen könny; Isten benned: végtelen mosoly.
     Weöres Sándor   

   
Ha múló egyéniségeden áttörve, önmagad mélyén az örök lélekbe hatolsz: úgy hódítod meg a teljességet, mint hadvezér a várat.
     Weöres Sándor   

   
Boldogok, akik el tudnak hallgatni, ha szavukba vágnak, ha megbántják őket, és szelíden szólnak, mert Jézus nyomában járnak.
     Gyökössy Endre   

   
Csak Isten van abban a helyzetben, hogy bárkit lenézhessen.
     Sarah Brown   

   
Amikor imádkozunk, Isten a szívünket nézi, nem a szövegeinket.
     Anthony de Mello   

   
Az ima olyan, mint a menny és a föld között kitámasztott lajtorja, melyen a Paradicsomba emelkedhetünk.
     Mohamed próféta   

   
Ne féljetek Krisztustól, nem vesz el tőletek semmit és mindent megad nektek.
     XVI. Benedek pápa   

   
Ha egy vízbe esett hangyát kiszabadítasz a partra, vagy eltévedt gyermeket hazavezetsz édesanyjához, azt feljegyzik az égben rólad; nagy tetteid, dicsőséged - vak légy döngése a bezárt ablaküvegen.
     Jókai Mór   

   
Ha az ember felismeri és érzi lelkében az Istent, akkor felismeri és érzi a világ minden emberével való közösséget is.
     Lev Tolsztoj   

   
Kétféle ember foglalkozik állandóan az Istenséggel: a hívő és az ateista. Ők kedvesek az Úr színe előtt. A hit számára csak az az ember veszélyes, akit ez a probléma hidegen hagy.
     Popper Péter   

   
Két ember között, annak nagyobb az Istenbe vetett hite, aki a természetet szereti.
     John Ruskin   

   
Úgy szeresd az Örökkévalót, a te Istenedet, hogy mások rajtad keresztül szeretni tanulják.
     Talmud   


A vallások, és azon belül ki-ki a saját személyiségének, beállítottságának, korának, gondolkozásmódjának, temperamentumának, tapasztalatainak, érzéseinek, szocializálódásának a függvényében annyit hasít ki belőle, amennyit tud, annyit fogad el, és úgy él ezzel - amennyit képes.
     Polcz Alaine   

   
Minden embernek kell, legyen egy feladata ebben az életben - kötelességen belül, vagy azon felül is talán -, mert különben nem lenne értelme annak, hogy él. Az emberi világ több kell, legyen, mint egy bonyolult szerkezetű gép, melyben minden ember egy fogaskerék szerepét tölti be... Minden embernek kell, legyen egy feladata, egy titkos küldetése, mely Istentől való.
     Wass Albert   

   
Ti megbecsültök minden rendet,
Melyen a béke alapul.
De ne halljátok soha többé
Isten igéjét magyarul?!
S gyermeketek az iskolában
Ne hallja szülője szavát?!
Ne hagyjátok a templomot,
A templomot s az iskolát!
     Reményik Sándor   

   
A hit lényege, hogy megbízol valakiben, amikor nem tudod, hová vezet.
     Jesse Duplantis   


Az Isten itt állt a hátam mögött
s én megkerültem érte a világot.
     József Attila   

   
Ha egyszer álmodban a Paradicsomban járnál, és lelked emlékeztetőül egy szál virágot kapna, és reggel felébredve a virágot ott találnád, mondd, akkor mi volna?
     Samuel Taylor Coleridge   

   
Mily boldog az, ki feddhetetlen.
A világ is feledi, ki elfeledte már.
Ez a makulátlan elme örök ragyogása!
Az ima meghallgatásra lel, s a kívánság lemondásra.
     Alexander Pope   

   
Mindennap
Próbáld meg siettetni
Isten által rendelt feladatod
Befejezését:
A földhöz kötött bánat
Átalakítását
Mennyeien szabad örömmé.
     Sri Chinmoy   

   
Hallottátok, hogy megmondatott: "Szemet szemért, fogat fogért." Én viszont azt mondom nektek: ne szálljatok szembe a gonosszal, hanem aki megüti az arcodat jobb felől, fordítsd felé a másik arcodat is.
     Biblia   

   
Egyetlen ismeret van, a többi csak toldás:
Alattad a föld, fölötted az ég, benned a létra.
     Weöres Sándor   

   
Képzelj el egy repülő madársereget. Na? Hány madarat láttál? Tizenegyet? Tizenkilencet? Ötöt? Van némi fogalmad róla, de a pontos számot nem tudod. Akkor honnan jött ez a gondolat? Valaki odatette. Valaki, aki tudja a madarak pontos számát. És a fákét, a kövekét, a virágokét. Valaki, aki ezekben a századmásodpercekben is gondoskodik rólad, és megmutatja neked a hatalmát.
     Paulo Coelho   

   
Istent soha nem tudtam elképzelni, valószínűleg, mert nem emberi és földi, hanem isteni.
     Márai Sándor   

   
Ahol nincsen emberi reménység,
ott vagyon az isteni segítség.
     Mikes Kelemen   

   
Isten embernek soha nem segít közvetlen, de mindig csak közvetve, "esze, tudománya, szorgalma által".
     Széchenyi István   

   
Nézd csak, tudom, hogy nincsen mibe hinnem,
s azt is tudom, hogy el kell mennem innen,
de pattanó szivem feszítve húrnak
dalolni kezdtem ekkor az azúrnak,
annak, kiről nem tudja senki, hol van,
annak, kit nem lelek se most, se holtan.
Bizony ma már, hogy izmaim lazulnak,
úgy érzem én, barátom, hogy a porban,
hol lelkek és göröngyök közt botoltam,
mégis csak egy nagy ismeretlen Úrnak
vendége voltam.
     Kosztolányi Dezső

       
Aki a megkérdőjelezhetetlen hit erényére tanítja a gyerekeket - ha minden más összetevő is rendelkezésre áll, amit nem nehéz biztosítani -, a jövőbeli dzsihádok és keresztes háborúk potenciálisan halálos fegyvereivé képezi ki őket.
     Richard Dawkins   

   
Ha egyvalaki szenved téveszmében, azt őrültségnek mondjuk. Ha sokan, azt vallásnak.
     Robert M. Pirsig   

   
Az egyik kor vallása a rákövetkező kor irodalmi mulatsága.
     Ralph Waldo Emerson   

   
A politika legyilkolta a maga ezreit, a vallás viszont a a maga tízezreit.
     Sean O`Casey   

   
Hatmilliárd ember él a Földön, a hatmilliárdból legföljebb egy-két milliárd lehet keresztény, akinek föltétlen bűnben kell élniük, hogy a végén megkaphassák a bűnbocsánatot, és egész életük során ettől görcsölnek.
     Nagy Bandó András   

   
Háborúzás közben nem lehet Istent dicsőíteni, és nem lehet bűntudat nélkül ölni!
     Nagy Bandó András   

   
Lehet-e tökéletes teremtője e tökéletlen, önmagát pusztító földi létformának és a saját életét végveszélybe sodró halandóknak?
     Szepes Mária   

   
A vallás a nép ópiuma.
     Karl Marx   

   
És megvakultak
Hiú szemeim. Meghalt ifjuságom,
De őt, a fényest, nagyszerűt,
Mindörökre látom.
     Ady Endre   

   
A szenvedés, mint Eckhart mester mondja, a leggyorsabb paripa, amely a tökéletesség felé visz benneteket. A nagyobb tudatosság üdve elégtételt adó válasz a szenvedésre, amely különben értelmetlen s ezért elviselhetetlen lenne. A jó szándékú isteni akarat kinyilatkoztatása nem szüntetheti meg ugyan az emberben a tökéletlen teremtés miatti szenvedést, de csillapíthatja és értelemmel töltheti meg.
     Carl Gustav Jung   

   
És úgy érzem, e fájó arcnak
Nem lehet többé mosolya,
Mert ember vagyok én is, én is,
Az isten véres gyilkosa...
     Tóth Árpád   

   
Az én Istenem a régi gyermekidőben a Föld felett függő, csillagos kulisszák mögött lakott; hosszú, vattás szakálla volt, és trónuson ült. Unalmas, távoli öregúrnak tűnt előttem, akivel egyszer, ha meghaltam, vétkeim miatt esetleg kínos ügyeim lesznek. Fiatal koromban egyszerre izgatni kezdett valódi kiléte... Körültapogattam, megmértem, arcába néztem. Rájöttem: hozzám hasonlít. Tökéletlen, véges és tehetetlen, mint én vagyok... Valahol bent bolyong testetlenül, körvonalak nélkül, megfoghatatlanul, egészen mélyen. Nincs hangja, csak impulzusai vannak, amelyek a gondolat küszöbéig érnek, mégis több minden gondolatnál és szónál, több a látható formavilágnál, amely körülvesz, a káprázatoknál és fájdalmaknál, a félelemnél és a halálnál. Több mindennél, amit ismerek, és ami megismerhető.
     Szepes Mária   

   
És te Magyarország, édes hazám, a pálosokkal együtt növekedsz és velük hanyatlasz.
     Pázmány Péter   

   
Minden régi bölcselet égető kérdése volt: Mi van az ember hatalmában? S egyhangúan felelték mind: Csak a lelke.
     Márai Sándor   

   
A hit nem azonos a vallással. A vallásban lehet hit, de a vallás inkább csak bizonyos keretek, szabályok közötti gondolkodást, érzést jelent. Vallásosnak lenni azt jelenti: megpróbálni egy adott kereten belül gondolkodni, hinni, a szabályokat betartani.
     Polcz Alaine   
   
       
Sohase mondd rá semmire, hogy "elvesztettem", hanem csak azt, hogy "visszaadtam". Meghalt a gyermeked? Visszaadtad. Elhunyt a feleséged? Visszaadtad. Elvették a birtokod? Visszaadtad azt is. Azt mondod, hogy gazfickó vette el? Mi közöd hozzá, hogy ki által vette vissza az, aki neked adta? Ameddig adja, addig is úgy tekintsd, mint a másét: úgy, mint az utasok a fogadót.
     Epiktétosz   

   
Nem az a kérdés, hogy akarunk-e hinni, hanem az, hogy akarunk-e tanulni - és ez épp az ellenkezője.
     Bertrand Russell   

   
Amit az ember nem ért, azt csodálja.
       
   
Ahhoz, hogy meglássam, hinnem kell benne, hogy létezik.
     Ralph Hodgson   

   
Adjon az Isten
fényeket,
temetők helyett
életet -
nekem a kérés
nagy szégyen,
adjon ugyis, ha
nem kérem.
     Nagy László   

   
Isten Hatalma emelt égi kénnyel,
az ős Szeretet és a fő Okosság.
Én nem vagyok egykoru semmi lénnyel,
csupán örökkel; s én örökkön állok.
Ki itt belépsz, hagyj fel minden reménnyel.
     Alighieri Dante   

   
Szeretet irányítja a bíróságot, a tábort, a ligetet, az embereket a földön és a szenteket a magasban, mert a szeretet a mennyország, és a mennyország a szeretet.
     Sir Walter Scott   

   
Amit eddig láttam, arra tanított, hogy bízzak a Teremtőben, annak ellenére is, amit még nem láttam.
     Ralph Waldo Emerson   

   
Szent dolgokról ne beszélj tűz nélkül!
     Szepes Mária   

   
Túl sok vakbuzgó őrült lázálmát nevezték már a vallás nevében Isten akaratának. A szentséget az igaz tettekben és a védtelenek melletti bátor kiállásban találod.
     Mennyei királyság c. film   

   
Hiszem, mert lehetetlen.
     Tertullianus   

   
Minden képzeletet felülmúl, amit Isten életünk törött darabkáiból tud alkotni, ha teljesen rábízzuk azokat.
     Blaise Pascal   

   
A szeretet egy madár.
Amikor kalitkába zárjuk,
Emberi szeretetnek hívjuk.
Ha megengedjük neki,
Hogy a mindent átható
Tudat égboltján repüljön,
Akkor isteni szeretetnek hívjuk.
     Sri Chinmoy   

   
Csak egy dolog van, ami mindig volt,
Ami van, és ami örökké lesz.
Ez a dolog a szeretet:
A szeretet, amely teremtett,
A szeretet, amely táplál,
A szeretet, amely fenntartja
Isten világegyetemét.
     Sri Chinmoy   

   
Van egy szép, régi történet egy rabbiról, akitől megkérdezte egyik tanítványa: Azelőtt éltek olyan emberek, akik színről színre látták Istent; miért nincsenek ma is ilyenek? Mire a rabbi így válaszolt: Mert ma senki nem tud olyan mélyre hajolni. Bizony, le kell hajolnunk valamelyest, ha a folyamból akarunk meríteni.
     Carl Gustav Jung